Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ


Діана Квашук, вихователь групи продовженого дня загальноосвітньої школи Ι-ΙΙΙ ступенів с. Таужне Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. В даній статті йдеться про необхідність формування громадянської компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог державних освітніх стандартів. Визначено важливість формування громадянської компетентності, суть і значення даного поняття. Визначено зміст і завдання громадянської освіти в початковій школі і реалізація їх в виховному процесі загальноосвітніх шкіл.

Сучасна школа має сприяти розвиткові демократичної культури, формуванню у своїх учнів громадянських компетентностей необхідних для проживання в європейському  співтоваристві.

Цей процес неможливий  без розвиненої духовності громадян, виховання їх на засадах патріотизму, національної гордості, поваги до історичного минулого українського народу та загальнолюдських цінностей.
Сучасне національно-патріотичне  виховання покликано виконувати випереджувальну функцію в демократичному процесі, повинно стати засобом відродження національної культури, припинення соціальної деградації, стимулювати самоорганізацію та особисту відповідальність людей, бути гарантом громадянського миру і злагоди в суспільстві, підвищувати моральність, навчати підростаюче покоління розбудовувати демократичну державу.
Громадянська освіта є важливою складовою становлення демократичної держави й громадянського суспільства в Україні, що передбачає істотну  трансформацію світоглядних орієнтацій  і самосвідомості людей.
Сучасні демократичні тенденції вимагають від громадянина не лише політичної активності, а й  усвідомлення власної ролі і значення в житті суспільства, а також уміння діяти у відповідності до власних переконань і цінностей.
Важливими умовами створення демократичного суспільства є громадянська освіченість, компетентність, виховання поваги до прав людини, толерантність, вміння знаходити компроміс.
Громадянська компетентність - одна з ключових компетентностей особистості (вміння вчитися, соціальна загальнокультурна, здоров'язберігаюча, інформаційно-комунікативна, підприємницька), що сьогодні визначена як орієнтир розвитку української освіти і як результат громадянської освіти.
         Закони України «Про Освіту» (1991 р.) і «Про загальну середню освіту» (1999 р.) містять загальні положення щодо ролі освіти у вихованні громадянина, окреслюють засади та принципи освіти, що безпосередньо відповідають завданню розвитку демократичної громадянськості підростаючого покоління. У Законі «Про загальну середню освіту» вперше згадується поняття громадянської свідомості як засади загальної середньої освіти. Цей закон також формулює завдання загальної середньої освіти, серед яких на першому місті стоїть завдання виховання громадянина України.
Деякі з визначених цим документом завдань безпосередньо розкривають зміст громадянської освіти: «виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй.
На виховних годинах, які проводяться на групі продовженого дня я сприяю формуванню у вихованців громадянської компетентності, а саме проводжу бесіди з цієї тематики; зустрічі з героями  Великої Вітчизняної війни, Афганської війни, які охоче діляться своїм життєвим досвідом, що певним чином впливає на учнівську свідомість по вихованню громадянської компетентності.  Отож, основним завданням громадянської освіти в початковій школі, зокрема в моїй роботі, є створення умов для формування в учнів елементарних знань про державу, про права і відповідальність людини і громадянина, основні моральні цінності та норми поведінки. На цьому ступені розвиваються комунікативні здібності дитини, які забезпечують їй можливість інтегруватися в суспільство, спілкуватися й злагоджувати конфліктні ситуації через діалог. Вже в початковій школі закладаються основи ціннісних орієнтацій свідомого громадянина. Неможливо уявити справжнього громадянина, який би не виявляв любові до рідного краю, не шанував батька, матері, не турбувався про охорону природи рідної землі. Отож, навчаючи дітей, стараюся виховувати справжнього патріота своєї землі, який буде жити і творити в майбутньому.

Висновки. Зміст громадянської освіти, що забезпечує формування громадянської компетентності особистості, є сукупністю:
·       громадянознавчих знань, що містять: філософсько-культурологічні та морально-етичні; політологічні; правові; економічні; соціальні;
·       громадянських умінь, що необхідні для ефективної соціалізації учня у політичній,  правовій, соціальній, економічній та ін. сферах суспільного життя та пізнання оточуючого світу протягом життя;
·       громадянських цінностей, ставлень, установок, серед яких можна виокремити загальнолюдські, демократичні, національні.
Таке бачення  змісту громадянської освіти дозволяє говорити про її інтегрований характер, а отже необхідність реалізації цього змісту засобами різних навчальних предметів.

Бібліографія
1.     Забезпечення формування громадянської компетентності у сучасному змісті  шкільної освіти (Підсумковий документ робочої групи з розробки планів і програм проекту «Громадянська освіта - Україна»//Історія в школах України. -  2006. №8.)
2.     Дух Л.І. Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні громадянської освіти / Дух Л.І. // Робочі матеріали проекту «Громадянська Освіта-Україна», - 2007.
3.     Закон України «Про освіту» (прийнятий Верховною Радою 3.05.91 р., зі змінами 23.12.2010 № 2856-VI) – www.rada.gov.ua
� ~ � 8�( # �ти. У такій діяльності розширюються знання учнів, розвивається інтерес до української народної творчості, естетичне чуття, виховується повага до праці народних майстрів та бажання примножувати традиції українського народу.
Відбуваються виставки творчих робіт учнів під назвою «Народне мистецтво різноманітне, древнє, прекрасне, кожному рідне».
Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. Учні самостійно повинні дійти до думки – «я – українець», «я – патріот», «я – люблю свою державу», тому доцільно створювати проблемні ситуації, дискусії, які спонукатимуть дітей впевнено проявити свій патріотичний дух.
Отож, аби діти більше дізнавалися про історію, культуру, традиції, пам’ятки нашої Батьківщини, потрібно вчителю бути патріотом! Не просто в паспорті, не тому, що «так треба», а бути патріотом всім серцем, душею і ділом, тоді і діти любитимуть Україну, як сонце, вітер, і трави, і води…!

Бібліографія

1.                           Учитель початкової школи. – 2016. -  № 1. – С. 44 – 46
2.                           Кононенко П., Усатенко Т. Концепція української національної школи – родини //Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – С. 123–133.
3.                           Стельмахович М.Г. Виховні цінності традиційної української родини //Цінності освіти і виховання. Наук. метод. збір. /За заг. ред. О.В.Сухомлинської. – К., 1997. – С. 129–132.
4.                           Громадянин – Держава – громадянське виховання. Антологія/Упорядники Н.П. Рогозін і В.О. Сухомлинська – Донецьк, 2001 – С.262

2 коментарі:

  1. Дякую ,пані Діано,за змістовну,цікаву статтю.Вчитель покликаний бути для учнів взірцем громадянина і патріота своєї держави,прикладом для наслідування.Бажаю Вам успіхів,натхнення ,творчих злетів!Впевнена,що Ваші дітки виростуть справжніми патріотами неньки України.
    З повагою О.Р.Вересюк

    ВідповістиВидалити
  2. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

    ВідповістиВидалити