Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ


Світлана Бойко, вчитель математики загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів с. Могильне Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. У статті розглядаються підходи до формування громадянської компетентності учнів на уроках математики за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та різноманітних форм і методів. Наведені приклади навчально-виховних проектів, які є результативними у розвитку громадянської компетентності учнів.

         Соціальне замовлення вимагає від системи освіти здійснення підготовки активної, конкурентоспроможної особистості, компетентної у розв’язанні життєвих, професійних проблем, готової до виконання громадянських обов’язків, відповідальної за власне благополуччя і розвиток своєї країни. Важливим стає формування громадянської компетентності учнів.

        Особливе значення у розвитку громадянської компетентності учнів надається виховному процесу, який відбуваються завдяки різним виховним заходам, цікавим урокам. Доречним є метод навчальних проектів та ряд інтерактивних форм роботи з учнями. Доцільно застосовувати соціальні проекти, які дають змогу учням набути певного соціального досвіду, громадянської активності. Дії учнів будуть спрямовані на розвязання конкретної соціальної проблеми громади. Найефективнішими щодо формування громадянської компетентності учнів вважаються проекти з використанням ІКТ.
        На уроках математики громадянська освіта впроваджується у процесі розвязання учнями задач з економічним змістом, під час яких учитель формує вміння оперувати економічними категоріями.
        Перед нашою державою стоїть дуже багато завдань. Розвязувати їх потрібно нашій молоді. А для здійснення цього необхідно формувати громадянську позицію шляхом впровадження національного та громадянського виховання починаючи зі шкільних років. Саме на шкільні роки припадає ключовий період формування громадянських цінностей, громадянської культури. Вчителі покликані формувати національну свідомість учнів під час вивчення всіх навчальних предметів. Виховання особистості відбувається не тільки в позаурочний час, але при виконанні самостійної роботи, розвязуванні та складанні задач і вправ на уроках математики. Готуючись до уроку вчитель повинен підібрати завдання виховного змісту.
        Виховувати патріотичну свідомість можна шляхом ознайомлення учнів з іменами та біографіями видатних українських учених, виховувати розуміння ролі математики в житті, розуміння важливості математичних знань у повсякденному житті.
        Можна з математичними задачами, діями, поняттями паралельно вносити істричні відомості про Україну, її символи, основні події, їх дати. Можна розповідати про звичаї українського народу. Звичайно, на уроках математики це будуть деякі елементи, але і вони дають ефективний результат.
         Виховання в школярів почуття патріотизму я здійснюю на уроках, віддаючи перевагу окремим аспектам цієї роботи відповідно до вікових особливостей учнів.
Компетентність сьогодні трактується як інтелектуально й особистісно обумовлений життєвий досвід соціально-професійної життєдіяльності людини, який ґрунтується на знаннях, цінностях, нахилах набутих під час навчання. Компетентна людина визначається як така, що має достатні знання в будь-якій галузі, кваліфікована й має певні повноваження, права і владу.
         У процесі діяльності постійно доводиться шукати відповіді на запитання: як допомогти дитині вчитися? Як зробити щоденну роботу радістю, а не необхідністю як дозволити їй стати компетентною людиною, затребованою суспільством? На уроках математики необхідно використовувати історичні екскурси, життєві факти, цікаві задачі.
        Щоб підготувати дитину до життя, сформувати компетентну особистість, необхідно спонукати її до самоосвіти. Адже вона передбачає самостійне, за власною ініціативою, здобуття і засвоєння учнями важливої інформації.
Відродження України неможливе без пробудження свідомості українського народу. Перед нами стоїть завдання виховати національно свідомих громадян України. Вирішальним фактором має стати національна спрямованість освіти, що полягає у невіддільності освіти від національного грунту, її органічному поєднанні з національною історією і народними традиціями, збереженні і збагаченні культури українського народу.
         Важливою складовою частиною духовної спадщини народу є задачі на матеріалі народної творчості. Основною метою цих задач є розвивати здібності людей до логічного мислення, рівень кмітливості і винахідливості, здібність до дотепних міркувань. У розв’язаннях цих задач проявляється народна мудрість. Задачі на матеріалі народної творчості мають велику різноманітність як у відношенні мови і життєвих ситуацій, так і за рівнем складності. До фолькльорних задач відносяться питання, які базуються на синонімах. В них закладена народна мудрість, мудрі міркування, вони вчать співставляти, проявляти спритність. В деяких задачах уміло використано діалог, мовні форми, які характерні казкам. Із змісту задач можна дізнатись про побут людей в давні часи.
        Наприклад: - Гончар продавав глечики. Бабуся купила один глечик, за який заплатила 1 крб. і ще половину від ціни глечика. Ск. коштує глечик?
-                Зустрілися дві жінки, які продавали веретена, і повели таку розмову: «Дай мені 2  твоїх веретен, то моїх стане в 2 рази більше, ніж твоїх» - сказала перша. « У тебе і без того більше, краще ти дай мені 2 твоїх, то у нас веретен буде порівну» - сказала друга. Ск. Веретен було у кожної?
-                Пастух гнав гусей. Один спереду трьох іде, один трьох підганяє і два посередині ідуть. Ск. гусей?
П’ятикласників і шестикласників при вивченні тем, пов’язаних з вимірюванням величин доцільно ознайомити з народними способами вимірювання сипких тіл та рідин. Зерно та інщі сипкі тіла міряли пудами, а також мірками. У Подільській губернії зерно міряли « корцями», який мав у собі 8 пудів. На Україні застосовувалася ще одна міра – лупно, яка вміщувала 3 17/20 відра. Цебер – 3 відра, корчак – 2 відра, відро – 8 кварт, кварта – ¼ л.  
Учнів 7-8 класів доцільно ознайомити з найпростішими вимірюваннями на місцевості, які здавна використовувалися в народі. Так, наприклад, для визначення відстані до людини, яка стоїть вдалині, беруть у витягнуту руку лінійку і визначають число елементів, який закриває видимий зріст людини. Тоді, поділивши 1000 на число міліметрів дістанемо шукану відстань у метрах.
         На Україні й досі застосовують цікавий метод вимірювання висоти недосяжного предмета, наприклад, дерева. Людина стає спиною до дерева, а потім рухається від нього поки не побачить це дерево аж до верхівки зігнувшись і дивлячись назад себе між ногами. Віддаль від цього місця до основи дерева дорівнює його висоті.
         При вивченні у 8-9 класах площ варто зробити повідомлення про те, як визначали селяни, скільки десятин містить у собі прямокутна ділянка землі з боками 70 і 80 саженів. В різні періоди історії культури народів України міри площ були досить різноманітні. Лук – 252 квадратних саженів, обжа – 2 луки, соха – 3 обжі. День – площа землі, яку можна виорати ситою парою волів протягом дня, на Україні дорівнює ¾ десятини. Земельні ділянки іноді вимірювали гонами. Гони були різні: 120 х 20: 80х30: 60х40 погонних саженів.
        Важливу роль при вивченні математики відіграє систематичне використання в навчальному процесі матеріалів з історії математики. Ознайомлення з біографіями видатних українських учених-математиків сприяє патріотичному вихованню школярів.
         Вивчаючи в 11 класі тему «Інтеграл» слід акцентувати увагу на внескові в розвиток інтегрального числення вченого М.В. Остроградського з Полтавщини, який жив на Кіровоградщині. Доцільно ознайомити учнів з відомим вченим-математиком з Кіровограда Порецьким П.С., який вніс великий вклад в розвиток такого розділу математики як логіка.
        Цікаві матеріали народної мудрості. Для вимірювання відстаней можна користуватися такими даними: для вимірювання без масштабу малих відстаней можна користуватися довжиною своєї  «чверті» (відстань між кінцями розставлених великого пальця та мізинця). У дорослої людини вона складає від 18-20 см, що приблизно ¼ аршина (звідси і назва «чверть»). Відстань між кінцями розставлених вказівного і середнього пальців у дорослої людини близько 10 см, а між великим і вказівним – 18 см. «Живий метр» - це довжина натягнутої вірьовки від кінця протягнутої вбік руки до протилежного плеча.
        Можна проводити нетрадиційні уроки  у вигляді гри, уроки-подорожі. Цікавим є розгадування кросвордів, де ключовими  будуть слова, пов’язані з історією України. При розв’язуванні різноманітних вправ учні дізнаються багато цікавого. Наприклад: 1) Чи знаєте ви, який найбільший пернатий птах в У країні? Про це можна дізнатися, якщо знайти значення виразу (1,184:3,2+0,832:0,4):0,5+1,5. Результати кожної дії записані на картках, на протилежному боці яких написано літери.
0,37
2,08
4,9
2,45
6,4
н
у
и
п
ш
2) Розвязати рівняння та корені записати в порядку зростання. Знову ж на допомогу прийдуть картки з літерами. Після завершення роботи діти зможуть дізнатися, наприклад, про найбільшу змію фауни України, про найбільшого звіра, про найбільшого морського ссавця, який мешкає біля берегів України і т. д.
        Такі завдання значною мірою підвищують інтерес учнів до навчальної діяльності. Адже вони не просто виконують дії, чи спрощують вираз, чи розвязують рівняння. Їм необхідно ще й розгадати «секрет», з’ясувати, яку фразу приготував учитель, і одночасно отримати цікаву інформацію і гарну оцінку.
        Можна проводити математичні диктанти в 5 кл, наприклад, на виявлення уміння записувати числа. Діти не тільки будуть записувати десяткові та звичайні дроби, а й дізнаються багато цікавого. Зразок: Територія України становить 603,7 тисяч км2. Ліси займають 14% її площі. Колись площа лісів становила 45%. Дві третини площі лісів люди вже знищили. Нині ліси України займають площу в 4,19 тисяч км2, зокрема мішані ліси – 26% або 1,1. Лісовий покрив Карпат становить 40,5% від загальної площі лісів, що дорівнює 1,67 тисячам км2.
        Велику роль відіграє впровадження  ІКТ в навчально-виховний процес, що спрямований на формування громадянської компетентності учнів. За допомогою програми Power Point можна здійснити невеличку математичну подорож по цікавим місцям нашої Батьківщини, показати сім чудес України: Києво-Печерську лавру, Софію Київську, національний заповідник «Острів Хортиця»,Херсонес Таврійський, Кам’янець, Хотинська фортеця і Національний дендрологічний парк «Софіївка». Але, щоб це все побачити, необхідно виконати певне завдання.
        При вивченні теми «Геометричні перетворення» учні можуть зайнятися пошуковою діяльністю, щоб переконатися, як використовується математика в різних сферах життя. Найбільш поширеною є симетрія: фасади багатьох історичних і сучасних будівель мають елементи симетрії, а також в музичних і літературних творах. Так у вірші Т.Г. Шевченка «Думка» 1-й рядок відповідає (симетричний ) 3-му, а 2-й – 4-му:
Тече вода в синє море,
Та не витікає,
Шука козак свою долю
А долі немає…
А якою цікавою є структура та розміщення орнаментів на українських рушниках і вишиванках.
Немаловажну роль у громадянському вихованні відіграють творчі завдання, пов’язані з історією району, села. Можна дітям запропонувати скласти задачі на дану тематику.
        Розділи шкільної програми з математики «Початки теорії ймовірностей»         та «Втуп до статистики» мають яскраво виражений прикладний характер. Математична статистика займає належне місце у професійній підготовці майбутніх фахівців. Кожний урок цього розділу дає змогу демонструвати не просто математичні викладки, а й ілюструвати їх на практичному матеріалі, наприклад: гістограми паводків у певному регіоні, зміни врожайності, залежність кліматичних змін тощо. Учні повинні вчитися самостійно проводити деякі прості статистичні дослідження. В наш нелегкий час сучасній молоді необхідно замислитися над інформацією, яку можна подати у вигляді завдання типу: Результати статистичних досліджень оформити у вигляді діаграм і графіків. Задача. За даними МОЗ України серед школярів спостерігаються функціональні відхилення в різних системах організму – понад 50%, у серцево-судинній системі – у 26%, захворювання органів травлення – у 17%, ендокринної системи – у 10%.
        Перша заповідь виховання – дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні та відчуття смаку перемоги, що пробудять у дитячих серцях почуття гідності.

Бібліографія
1.              Елементи народознавства на уроках математики //Управління освіти виконавчого комітету Кіровоградської обл. Ради
2.            Формування ціннісних орієнтацій учнів засобами математики //Математика №33-34 /2012
3.            Інформаційні технології і засоби навчання // О.Ф. Бурау //2013

7 коментарів:

 1. Дуже цікаво висвітлено в даній статті, як саме на уроках математики, науки, яка вимагає точності, можна виховувати громадянську позицію, любов до рідної землі.
  Відвідуючи Ваші уроки та позакласні заходи, я давно впевнилась, що математика в руках умілого педагога, майстра своєї справи, може бути надзвичайно цікавою.

  ВідповістиВидалити
 2. Надзвичайно цікава стаття. Вона стане корисною для учителів математики. Тож подальших Вам успіхів, вдалого творчого пошуку і наснаги!

  ВідповістиВидалити
 3. Дуже цікава стаття. У Вас є чому вчитись. Бажаю Вам подальших успіхів та здібних учнів!
  Бурдейна Д.М.

  ВідповістиВидалити
 4. Прочитала статтю з великим задоволенням. Дуже цікаво було ознайомитися із задачами на матеріалі народної творчості. Крім того, що такі задачі розвивають логічне мислення, вони ще й знайомлять дітей з елементами побуту українців. Дякую за цікавий матеріал. Успіхів вам і вашим вихованцям!

  ВідповістиВидалити
 5. Галина Браславська28 січня 2016 р. о 06:25

  Дякую за цікавий матеріал. Ще раз пересвідчилася, що математика цікава наука. Успіхів вам і вашим учням!

  ВідповістиВидалити
 6. Ваша публіація ще раз доказує Ваш професіоналізм та бажання зацікавити своїх учнів різними завданнями, які невимушено прививають любов до того що поряд, до свого Українського. Дерзайте, випробовуйте.

  ВідповістиВидалити
 7. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити