Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

РОЛЬ ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ


Ірина Долібська, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Могильне Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. Дана стаття висвітлює основні напрямки національно-патріотичного виховання. Визначено якого громадянина ми прагнемо виховати, взявши до уваги всі складові моменти виховного процесу. Зясовано результативність використаних форм,  методів та прийомів у вихованні громадянина враховуючи вікові особливості. Визначено, що саме загальноосвітня школа є осередком становлення  громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. 


       Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.
В. О. Сухомлинський.
               Видатний український історик, публіцист, політичний діяч В. Липинський наголошував: «Можна мати прекрасну територію і ніколи не здобути на ній владу, не мати на ній своєї держави та не стати з нею ніколи нацією. Патріотизм – свідомість своєї території, а не сама територія – лежить в основі буття і могутності держави» [4].

               Патріотизм (від латинського patria – країна, вітчизна, батьківщина) – це любов і відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам. Історичне джерело патріотизму це формування зв’язків з рідною землею, рідною мовою, народними традиціями, звичаями та культурою. Український патріотизм має бути дієвим, спроможним перетворювати почуття в конкретні справи та вчинки на користь держави.
           Справжній патріот повинен мати активну життєву позицію, своїми справами та способом життя сприяти якісним змінам ситуації в країні на краще. Це є на сьогодні основним завданням, яке поставлено перед учителем.  Для формування такої особистої свідомості має бути успішно реалізована цілісна система патріотичного виховання, до складу якої входять:
·        моральне виховання;
·        громадянське виховання;
·        національне виховання;
·        патріотичне виховання.
Її затверджено постановами,  наказами, програмами, положеннями України:
·        Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року     № 344;
·        Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року       № 3754/981/538/49;
·        Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;
·        Програма патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України  21 жовтня 2013 року № 1453 /716 /997;
·        Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 червня 2012 року № 687;
             В основу навчально-виховного процесу нашої школи  поставлено виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення свого громадянського обовязку.  В центрі патріотичного виховання  постала особистість дитини як найвищої цінності.
           Сучасна загальноосвітня школа в Україні має достатній педагогічний і патріотичний потенціал для формування ціннісного ставлення особистості до свого народу, держави, нації. Тому  слід ураховувати вікові особливості учнів, використовувати методи та прийоми, що спрямовані на самостійний пошук, формування критичного мислення, ініціативних та творчих підходів, розвитку самоорганізації, самоактивності, самостійності, які є основою життєвого вибору, громадянського самовизначення. В нашій школі стали традиційними: уроки памяті, уроки мужності,  диспути, рольові ігри, тренінги, народні свята, захист проектів та форми роботи пов’язані з вивченням історії рідного краю (фотовиставки, вивчення літератури, збирання документів, конкурси малюнків, зустрічі з односельцями). Багато уваги приділяється акціям: «Від серця до серця», «Вахта памяті», «Допоможи солдату» …
             Діти молодшого шкільного віку – шестилітки виділяють особисті цінності, відбувається їхнє емоційне освоєння, яке виражається у поведінці, діяльності та взаєминах між собою. В цей період  вони оцінюють та співставляють поведінку дітей і дорослих.   Діти – шестилітки переважно орієнтуються на добру поведінку та хороші вчинки тому важливо у цьому віці  формувати здатність дитини пізнавати себе, свою сім’ю,  виховувати любов до рідного дому, своєї країни, вулиці, школи, рідної природи, мови, побуту та традицій.
           У підлітковому віці відбувається оволодіння внутрішнім світом й виникнення життєвого плану як певної системи пристосування, яка вперше усвідомлюється підлітком. У цей період формуються уявлення про сенс життя, накопичення життєвого досвіду і підліток потребує  найбільшої допомоги,  поради та підтримки, довіри дорослих.  Підліток прагне грати певну соціальну роль не лише серед однолітків, але й серед старших. У підлітковому віці виховується духовно осмислений, рефлексивний  патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх та чужих прав та свобод.
         У ранній юності дівчата та юнаки набувають все більшої самостійності, автономності, відбувається їхня індивідуалізація. Вони бурхливо переживають стан дорослішання. Молодих людей хвилює пошук відповідей на запитання «Хто Я?», «Який Я?», але й на питання «Навіщо Я?». Вже сам зміст цих питань актуалізує у молодих людей процес саморозуміння.
У старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники не тільки ідентифікують себе з українським народом, але хочуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її становлення як суверенної і незалежної, демократичної, правової і соціальної держави; поважати Конституцію України і виконувати норми законів; володіти рідною та державною мовами; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість.
          Діти мають безпосередній зв'язок з тим, що відбувається в країні: їхні батьки мобілізовані й застосовують зброю, працюють волонтерами, беруть участь у громадських акціях та ін. Тому психолого-педагогічні працівники, класні керівники, які є першими людьми яким довіряють після батьків,  мають бути готовими до непростих запитань від учнів, на які важливо дати компетентні й водночас коректні відповіді. Варто надавати дітям чіткі й зрозумілі пояснення, не давати нездійсненних обіцянок, а головне утримуватися від коментарів, спрямованих на підривання національної безпеки чи руйнацію національної єдності в державі.
          Отже, навчальний заклад має стати для кожної дитини осередком становлення  громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.  «Бути патріотом, – вчить В. Липинський, – це значить шукати
задоволення не в тім, «щоб бути українцем», а в тім, щоб було честю носити ім’я Українця. Бути патріотом – це значить, перш за все, вимагати гарних і добрих учинків від себе, як від Українця, а не перш за все, ненавидіти інших тому, що вони «не Українці». Врешті, бути патріотом, це значить, будучи Українцем, виховувати в собі, перш за все,
громадські, політичні, державотворчі прикмети, віру в Бога і послух Його законам, тобто духовні вартості; далі вірність, твердість, сильновольність, дисципліну, пошану до своєї традиційної Влади (монархізм), загалом кажучи, лицарськість – тобто політичні вартості».[4]

Бібліографія

1.      Берченко Г. Громадянське суспільство: критерії та сучасне становище в  Україні / Г. Берченко // Кроки до громадянського суспільства : наук.                 альман., К., 2006.
2.     Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт «Міністерство освіти і науки України».
3.     Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми
          патріотичного виховання громадян на 20132017 роки: Затвердж.  
          колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Україн
          (протокол № 6/1-21 від 30.05.2012)
4.     Липинський В. Листи до братів хліборобів про ідею і організацію
          українського монархізму;  — К. ;  1995.-  470с.
5.     Haказ Міністерства освіти і науки України № 641 від 16 червня
          2015року Про затвердження Концепції національно- 
          патріотичноговиховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації  
          Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та  
          методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного   
          виховання y  загальноосвітніх навчальних закладах.
6.     Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році/ Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.14 №1/9-376
7.     Світ виховання: часопис для вчителів, батьків, дітей. - К.; №1(20),2007.

22 коментарі:

 1. Дуже важливі аспекти розглянуті в даній роботі. Керуючись саме такими принципами можна виховати справжнього громадянина, патріота. Дякую за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Саме за вашої підтримки в нашій школі проводиться така робота. Завлдяки старанням наших учителів та в співпраці з адміністрацією школи нам вдається працювати в даному напрямку.

   Видалити
 2. Дуже гарна та цікава стаття. Добре висвітлені національно-патріотичні цінності. Успіхів у роботі, натхнення та гарних учнів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуже добре, що ви так активно включилися в роботу, незважаючи на малий досвід роботи. Ви молодець.

   Видалити
 3. Виховати патріотів щирих і діяльних – дуже важко, але вкрай необхідно. Розділяю вашу думку про те, що саме школа має стати осередком виховання громадянина-патріота. Дякую за статтю!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі. Саме за вашої підтримки в нашій школі проводиться така робота. Завлдяки старанням наших учителів та в співпраці з адміністрацією школи нам вдається працювати в даному напрямку. Ми з вами працюємо на результат.

   Видалити
 4. Галина Браславська28 січня 2016 р. о 06:31

  Жоден учитель не повинен стояти осторонь виховання громадянина-патріота. Дякую, що Ви вміло організовуєте роботу з даної проблеми у нашій школі. Успіхів і натхнення Вам!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі що Ви підтримуєте наші починання, активно включаєтеся в роботу по вихованні патріотів нашої держави.

   Видалити
 5. Дякую за змістовну статтю! Погоджуюсь з Вами , що навчальний заклад має стати для кожної дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу. В Вашій школі це так іє.Бажаю Вам творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі за високу оцінку роботи нашої школи. Мені дуже приємно читати схвальні відгуки своїх колег з багатим досвідом роботи. Бажаю вам творчих успіхів.

   Видалити
 6. Цікава та змістовна стаття. Так тримати.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ми, вчителі поіншому не вміємо. Робимо те, що маємо робити.

   Видалити
 7. Виховання патріота сьогодні, як ніколе вийшло на перший план. Тому саме школа дійсно є осередком виховання національної свідомості, громадянина своєї держави. Успіхів Вам.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуже приємно що ви так оцінюєте роботу учителів нашої школи. Це ще раз засвідчує що виховний процес не пасе задніх. Спасибі.

   Видалити
 8. Успіхів і наснаги Вам. Тільки разом ми виховаємо справжніх патріотів. Бойко С.

  ВідповістиВидалити
 9. Тема статті дуже актуальна. Ірина Вікторівна виділила важливу проблему щодо формування патріотичного виховання згідно вікових особливостей дітей. Я цілком згодна, що навчальний заклад має стати для кожної дитини осередком становлення громадяна – патріота України. Виховна робота школи (учителів предметників, кл.керівників, педагога-організатора) направленна на здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування українця, що діє на основі національних та європейських цінностей. Дитина яка чітко усвідомлює «Хто я?» зможе чітко ставити мету «Навіщо Я?». Нашу країну атакують не лише на її Сході, але й через інформаційно-комунікативні технології, які мають вплив на свідомість дитини. Дорослі та діти стають заручниками інформаційної війни направленої проти України. Наш навчальний заклад, насамперед, проводить роз'яснювальну роботу серед учнівської молоді та батьків, як вижити в умовах інформаційної війни. Лише у співпраці з батьками, школа зможе виховати справжнього громадянина та патріота. Вважаю, що під Вашим умілим керівництвом ми закледемо в душі дітей зерно цінностей справжнього громадянина та патріота своєї країни. Дякую за цікаву статтю! Творчих Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 10. Дуже цікава стаття. Вік підлітків є найбільш складним, проте сприятливим для формування та розвитку ціннісних орієнтацій, що має велике значення для становлення їхнього світогляду. Психологічні дослідження дають підстави стверджувати, що учні активно шукають власних шляхів для самоствердження та самореалізації.Саме тому у виховній роботі педагогам потрібно враховувати всі складнощі та тонкощі становлення підлітків. Натхнення Вам, терпіння у Вашій нелегкій роботі! Бурдейна Діана Миколаївна

  ВідповістиВидалити
 11. Стаття цікава, містить важливу інформацію! Дорога моя колего бажаю здоров"я. удачі, творчого натхнення в нашій не легкій але дуже важливій роботі!Малінович Оксана

  ВідповістиВидалити
 12. Стаття цікава, містить важливу інформацію! Дорога моя колего бажаю здоров"я, удачі, творчого натхнення в нашій не легкій але дуже важливій роботі! Малінович Оксана

  ВідповістиВидалити
 13. Стаття цікава, містить важливу інформацію! Дорога моя колего бажаю здоров"я, удачі, творчого натхнення в нашій не легкій але дуже важливій роботі! Малінович Оксана

  ВідповістиВидалити
 14. Слушна думка виражена у Вашій статті. Саме школа повинна сприяти формуванню патріотизму.
  Дякую. Творчих успіхів.

  ВідповістиВидалити