Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Споран Віталій, вчитель математики та інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт. Завалля Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. У статті розглядаються шляхи патріотичного виховання учнів у процесі навчання математики. Розкривається зміст понять «патріотизм» і «патріотичне виховання». Аналізується структура патріотизму. Висвітлюються особливості патріотичного виховання в процесі навчання математики в основній школі. Розглядаються конкретні приклади здійснення патріотичного виховання учнів на уроках з математики.

У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 патріотичне виховання визначається як складова національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків,  до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. [4, с 20]

Як зазначає І. Д. Бех, патріотичне виховання дітей та учнівської молоді – це комплексна, системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини. [2, с. 29]
Патріотизм трактується як духовно-моральна якість особистості, що базується на системі знань, почуттів, переконань, діяльності, і виявляється у ставленні людини до себе, свого народу, Батьківщини, її історико-культурних надбань, бажанні вдосконалювати себе й збагачувати рідну землю, прагненні бути корисним своєму народові, країні. [3, с. 50-61]
Зрозуміти багатогранність цього поняття допомагає його структура, яку   О. Г. Коркішко подає через ставлення до:
·  себе: національна самосвідомість, честь, гідність, щирість, доброта;
·  людей: толерантність, національний такт, милосердя, благородство, справедливість, гостинність, відкритість, щедрість, готовність допомогти;
·  Батьківщини: громадянська відповідальність, вірність, готовність стати на захист, бажання працювати для розвитку країни, підносити її міжнародний авторитет, повага до Конституції та законів держави;
·  національних цінностей: володіння українською мовою, бажання й потреба в накопиченні, збереженні та передачі родинних і національних звичаїв, традицій, обрядів; дбайливе ставлення до національних багатств; шанобливе ставлення до національних та державних символів. [5]
На уроках математики патріотичне виховання здійснюється за рахунок розширення змісту освіти, доцільних методів і форм навчання, використання сприятливих виховних ситуацій, а також особистості самого вчителя.
На своїх уроках я віддаю перевагу прикладам духовно-моральної, історико-краєзнавчої та національно-патріотичної тематики.
У 5 – 6 класах я намагаюся відтворити створювати умови для ідентифікації учня як жителя міста чи села, виховую любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи, рідної мови, побуту, традицій.
Наприклад:
1.  Визначте масштаб глобуса, якщо на ньому Україна займає площу 6,7 см.
2.  Площа Києва дорівнює 84,3 га, а площа Андорри – 46,8 га. Який відсоток площі столиці України становить площа держави Андорра?
Також я пропоную учням для розв’язування задачі краєзнавчого характеру, які допомагають виховувати в учнів бережливе ставлення до природних багатств, повагу до праці і традиціям українського народу, любов до власного краю і своєї Батьківщини.
Наприклад:
1.  Площа Запорізької області складає 28,461 км2, а площа Полтавської області – 28,748км2. На скільки площа Полтавської області більша? Скільки відсотків площа кожної з областей складає від площі України?
2.  Кількість населення Одеси та Шостки відповідно дорівнює 1017022 і 78505 осіб. У скільки разів більше людей проживає в Одесі, ніж у Шостці? Відповідь округліть до десятих.
Цікавими для учнів є задачі, що містять історичні дані регіону, популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру. Коли вміння розв’язувати задачу сплітається з історією, задача стає більш значимою і може стати дійсно цікавою кожному учню.
Наприклад:
1.  Не завжди Київ був столицею України. З січня1920 по червень 1934 рр. Столицею Української Соціалістичної Радянської Республіки був Харків. Скільки повних років Харків був столицею? Дізнайтеся, які ще міста були столицею України у різні часи.
2.  У XV – XVI століті в Яггелонському (Краківському) університеті одержали освіту 800 українців. Серед них: із Львова – 108, Городка – 19, Кам’янця – 14, Дрогобича – 15, Брод – 5 і т.д. Який відсоток студентів Ягелонського університету у ці часи представляли мешканці інших міст України.
У старших класах на уроках математики виховання патріотизму я здійснюю під час вивчення елементів статистики та опрацювання статистичних даних у вигляді різного роду діаграм. З цією метою я використовую реальні досягнення українського народу.
 Наприклад:
1.  З’ясуйте цифри, що характеризують народжуваність в Україні за кожен рік існування незалежної України. Побудуйте стовпчасту діаграму. Коли народжуваність була найвищою, а коли найнижчою?
2.  За останні роки Україна збільшує виробництво зернових, зокрема – пшениці, і вийшла на третє місце в світі з експорту – 32,3 млн т зерна. Попереду лише США (72,3 млн т) та ЄС (38,5 млн т). Україні вдалося обійти такі визнані “житниці світу”, як Канада (28 млн т), Аргентина (21,9 млн т) і Бразилія (20,1 млн т). За даними задачі побудуйте стовпчасту діаграму.
У 7-9 класах я намагаюся впливати на формування в учнів духовно осмисленого патріотизму, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини. Також почуття поваги до інших народів, поваги до своїх і чужих прав і свобод. За допомогою прикладів різних українських орнаментів і вишивок учням я показую багато геометричних перетворень. У 9 класі під час вивчення вписаних і описаних многокутників учні за бажанням готують розповідь про розвиток математики в Київській Русі, зокрема про знахідки в давньоруських курганах. [1, с. 312] Вони свідчать, що в ХІІ – ХІІІ  століттях у Київській Русі були розповсюджені орнаменти різних прикрас. Їх виконували за допомогою металевого зубчастого коліщатка, що мало 24 зубці. Зрозуміло, що для виготовлення такого коліщатка потрібно було вміти поділити коло на 24 рівні частини. Після цього я пропоную учням різними способами самостійно розв’язати задачу про поділ кола на 24 частини.
Також,  я докладаю зусиль до того, аби учні звертали увагу на прізвища українських математиків, на їх внесок у розвиток математики. Знайомство зі знаменитими земляками виховує гордість за свою Батьківщину, рідний край.
На мою думку, навчання має бути емоційним і збуджувати позитивні емоції. Протягом усього часу навчання в школі дитина, а пізніше підліток, молода людина  потребують взірця для наслідування. В інтересах суспільства та й самих молодих людей формувати зразки для наслідування з допомогою справді видатних особистостей. Як показує практика, на уроці створюється сприятлива емоційна обстановка, якщо перед викладом нового матеріалу провести 2-3 хвилинну бесіду про українських учених математиків або місце математики в житті давніх і сучасних людей.
Бібліографія
1.  Бевз В. Г. Практикум з історії математики: Навч. посіб. для студентів фіз.-мат. ф -тів./ В. Г. Бевз– К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 312 с.
2.  Бех І. Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді/ І. Д. Бех, К. І. Чорна. – Київ, 2014. – 29 с.
3.  Качур М. М. Поняття «патріотизм» в українській науковій педагогічній думці/М. М. Качур // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2013, № 6 (32) — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. – с. 54 – 61.
4.  Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015 – 2019 рр. [Електронний ресурс] – режим доступуhttp://ippo.kubg.edu.ua/archives/6436

5.  Коркішко О.Г. Вихованняпатріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.07 / О.Г. Коркішко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2004. — 20 с.

2 коментарі:

  1. Юлія Пошенко30 січня 2016 р. о 12:11

    Дякую за змістовну статтю! Я бажаю Вам, молодий колего, творчих взлетів та наснаги, вдячних учнів! Так тримати!!!

    ВідповістиВидалити
  2. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

    ВідповістиВидалити