Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПАДЩИНУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

ТетянаГойда , вчитель початкових класів загальноосвітньої школи
 І-ІІІ ступенів  с.Червоне Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. В даній статті йдеться про важливість формування громадянської компетентності молодшого школяра у всіх її аспектах. Розкрито поняття «громадська компетентність» та шляхи її формування. Показано приклад виховання громадянина через проектну діяльність.

Сучасні тенденції розвитку України як демократичної правової держави актуалізували проблему громадянського виховання особистості в суспільстві. Тому поставлено першочергове завдання: формувати громадянина, найвищою цінністю якого є любов до Батьківщини та свого народу.
У «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності» зазначається, що «громадянське виховання ­–  це процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політико, юридично дієздатною та захищеною». Таким чином, громадянське виховання – це всеохоплююча категорія, що поєднує всі грані педагогічного процесу. Сухомлинський В.О. «справжню громадянськість бачив у моральній відповідальності за все, що робиться на рідній землі: непримиренність до недоліків, гаряче прагнення боротися за розквіт, велич і могутність Вітчизни».

Громадянське виховання має забезпечити всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток здібностей і обдарувань,  збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, формування громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності.
Звертаючись до  творчого до­робку В.Сухомлинського, ми  відзначаємо, що громадянське виховання одна з  головних педагогічних  проблем. Воно формується на основi людяностi й гуманiзму. Першочерговою умовою успiшного фор­мування рис громадянина педагог вважав органiзацiю емоцiйно насиченого, дiяльного життя школи, розвиток громадянської активностi кожної особистості.
Щоб упровадити цю iдею в життя, вчитель сам повинен стати для учнiв взiрцем громадянина i патрiота своєї держави, адже дуже дiєвими, особливо у вихованнi маленьких дiтей, є соцiально-психологiчнi методи (наслiдування, приклад, переконання).
Такому вчителю мають бути притаманнi:
ü    визначена, чiтка громадянська позицiя, що базу­ється на повазi до основ конституцiйного ладу держави;
ü    демократичний стиль педагогiчної роботи — розумiння й сприйняття розмаїття думок i точок зору, умiння чути та пiдтримувати власну думку дитини, висока комунiкативна культура;
ü    знання i використання на практицi сучасних iнтерактивних технологiй, що передбачає залучення учнiв до творчої участi в освiтньому процесi.
Адже, як казав Ян Каменський  «Навчаючи – виховуй, виховуючи – навчай», саме в спільній цілеспрямованій роботі вихователя і вихованців досягається очікуваний результат. Творчі, підготовлені педагоги, вміло проектують розвиток громадянських якостей дітей і прагнуть, щоб їхні вихованці не тільки усвідомлювали певні морально-правові категорії, а й прагнули до їх реалізації у своїй поведінці у довкіллі. Педагогічна майстерність педагогів здатна перетворити складні категорії громадянського виховання у цілком доступні для дітей поняття.
Ефективнiсть формування громадянської компетентностi залежить  від вибраних педагогом технологiй, форм i методiв. Прiоритетну роль у своїй педагогiчнiй дiяльностi необхідно  вiдводити активним методам i формам, що ґрунтуються на демократичному стилi, сприяють формуванню критичного мислення, iнiцiативи, творчостi, розвивають умiння мiркувати, аналiзувати, ставити запитання, шукати власнi вiдповiдi, робити висновки, брати участь у громад­ському життi.
Найбiльш ефективними для формування громадян­сякої компетентностi є колективнi  справи, ви­користання проектних, iнтерактивних, iнформацiйно- комунiкативних технологiй.
Громадянська  компетентність молодшого школяра - це  відповідальне ставлення до природи, до себе, як складової частини природи і суспільства, до оточуючого нас матеріальному світу, до живих істот навколо нас. Неодноразово, у своїх роботах В. О. Сухомлинський стверджував, що «в житті людини має бути щось найголовніше, що стоїть вище від усіх повсякденних турбот, тривог, пристрастей» . І далі: «Ставлення до ідеї Батьківщини як до священного й найдорожчого облагороджує всі людські почуття, зближує, ріднить людей, очищає душі від усього, що принижує гідність»
Виховання громадянських почуттів у молодших школярів відбуватиметься, якщо вчити їх (за В. О. Сухомлинським):
       створювати радість  для інших людей і переживати  особисте щастя й гордість у зв'язку з цим;
       творити й зберігати  красу в усіх її багатогранних проявах;
       вміти співчувати, навіть, інколи жаліти  все живе й красиве - розвивати сердечну  чуйність до прекрасного в природі;
       розвивати високу інтелектуальну культуру  – думок, почуттів, переживань, що хвилюють душу людини, коли вона пізнає навколишній світ, минуле й сучасне людства, багатства Вітчизни, душу свого народу, цінності мистецтва.

Приорітетним у виховній роботі В. О. Сухомлинський вважав патріотичне виховання, формування громадянина, яке має починатися для людини з малих років. «Ми домагаємося, – писав він, щоб у дитини і підлітка боліло серце за те, що відбувається навколо неї і поряд з нею, щоб вона з дитинства пережила, відчула громадянські радощі, громадянські прикрощі» , «щоб кожен вихованець... відчув особисту причетність до долі народу, пройшов урок громадського піклування про інтереси народу, перехворів, перестраждав за те, що особисто його ніби не стосується».
Цілісну особистість патріота-громадянина формує активна участь дітей у різноманітних видах діяльності  – українознавчій, правознавчій, екологічній, оздоровчо - спортивній, художньо-естетичній тощо.
Так у роботі з молодшими школярами поряд з роботою над державними символами, правилами  поведінки у колективі тощо, доцільно активно опрацьовувати всі потрібні аспекти в рамках вивчення природи рідного краю. Довготривалі проекти можуть складатись з  менших за обсягом, коротших за часом, але мають спільну мету: вивчати природу, близьку кожній дитині,в ніби знайомому відшукувати та пізнавати щось нове. Так в моїх вихованців  проект «Природа рідного краю» складався з таких підтем : 1 клас – «Казки читаємо – тварин вивчаємо», 2 клас – «Первоцвіти просять захисту», 3 клас – «Небо – їх стихія», 4 клас - «Дива природи».  Працюючи в рамках проекту на класних годинах, на уроках читання, мови, природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання та працюючи додатково вдома, діти не лише вивчали природу, її красу та багатогранність, а вчились  міркувати, співпереживати, шукати вихід, аналізувати ситуацію, знаходити причину , робити висновки. А це – успіх, задоволення від виконаної роботи, від захопленого слухача, і, звичайно, досвід, який є суттєвим для становлення справжнього громадянина свого народу, своєї держави.
«Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може» (Д. Байрон).
Література
1.           Савченко О. Я. «Виховний потенціал початкової освіти» К.: 2009
2.           Сухомлинський В.О. З чого починається громадянин                                           / В.О.Сухомлинський // Рад. Україна. – 1968. – 14 квіт.
3.           Сухомлинський В.О. Народження громадянина / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори. В 5-ти т. – Т.3. – К. : Рад. шк., 1976.
4.           Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, С. Є. Трубачова /  Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи — К.: вид-во «К.І.С», 2004. — 112 с.

Додаток 1
«ПРИРОДА РІДНОГО КРАЮ»
Пізнавально -творчий проект
 «У СВІТІ ТВАРИН»
1 клас ІІ семестр
Мета: ознайомити учнів  із тваринним світом України, зокрема , рідного краю;
Поглибити знання учнів про поведінку, типові ознаки знайомих тварин;
Вивчити правила друзів природи;
Удосконалити вміння  милуватись природою, її красою;
Сформувати навички бережного ставлення до навколишнього середовища
Розвинути спостережливість, зацікавленість, вміння бачите особливе у повсякденному;
Виготовити ілюстрації до казок про тварин; інформаційний стенд;
Проблема: місце людини у світі природи.
ХІД ПРОЕКТУ
1. Методи дослідження:
1.    Спостереження
2.    Опитування
3.    Інтерв’ю
4.    Анкетування
2. Виготовлення вчителем інформаційного стенду «ЗНАЙ , ЛЮБИ, БЕРЕЖИ!» з метою узагальнення набутих знань та розширення кругозору учня, його знань про різноманітність тваринного світу України, правила поведінки друзів лісу.
3. Обговорення питання проведення даного проекту на батьківських зборах та надання особливої підтримки та допомоги першокласникам у підборі ілюстрацій та виготовленні однієї з них.
4. Розподіл між учнями – першокласниками тварин, над якими проводитиметься робота:
1.    виготовлення  ілюстрації
2.    вивчення віршів
3.    вивчення пісень
4.     читання казок
5.     складання опису тварин та виступ про неї на підсумковому заході проекту
6.    виготовлення аплікації власними руками
5.  Домашнє завдання: разом з батьками вибрати ілюстрацію до однієї з казок та виготовити ЇЇ будь – якою технікою :
1.    малювання - кольорові олівці, акварель,гуаш пастель,
2.    аплікація, 
3.    орігамі
4.    ліплення –  пластилін, солоне тісто тощо.
Вимоги:
1.    оригінальність та естетичність зовнішнього вигляду
2.    простота виготовлення
3.    вміння розповісти про спосіб та хід виготовлення ілюстрації
6. Вивчення віршів про обраних тварин.

Додаток 2
ПЛАН ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ У2 КЛАСІ ЗА ПРОЕКТОМ
«ПЕРВОЦВІТИ ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХИСТУ»
Мета: дати уявлення про найхарактерніші ознаки весни в живій і неживій природі, що можна виявити в процесі спостереження; продовжувати формувати уявлення про взаємозв'язок явищ, зміну поведінки живих організмів у зв'язку зі зміною пір року; розви­вати стійку увагу, творчу уяву, кмітливість; виховувати любов та дбайливе ставлення до природи.
Обладнання: «Червона книга України»; фотографії первоцвітів, матеріали для гри
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Продзвенів уже дзвінок,
Починається урок.
Він весняний та цікавий,
Тож гостей зібрав чимало.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ШКОЛЯРІВ.
1.    1. Весна прийшла
·       Ще вчора на календарі була зима, а сьогодні – тепле і світле.. (весна)
·       Назвіть весняні місяці
·       Який місяць найхолодніший? Чому?Найтепліший?
2.    Ознаки весни
·       Давайте оберемо ознаки весни /відзначайте  знаком «+» те речення, що відповідає дійсним ознакам
ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА ПОДОРОЖІ.
3.    Обговорення «Весняної казки»
·       Ми з вами прочитали твір «Весняна казка». Давайте нагадаємо, хто герої цієї казки?
·       Про що чи про кого ця казка?
·       Як весна позначилась на звірах?
·       Що побачили звірята та пташечка?
·       Хто допоміг хлопчику?
·       Чого хотіли звірята навчити хлопчика?
·       Чи зрозумів це хлопчик?
·       А до чого закликав хлопчик всіх героїв весняної казки?
4.    Пісня «Мамо, матусю»
А учні 2 класу це зрозуміли? Що  виготовили ви на уроках трудового навчання? Вручіть найдорожчим вам людям
5.    Гра «Прикрась галявину»
6.    Легенда «Первоцвіти»
7.    Вибирають ілюстрації первоцвітів
8.    Вірші «Бджілка, джміль…»
9.    Телеграма
10.                       Знаки «Збережи довкілля»
11.                       Ми – перлини твого краю
ІV.РЕФЛЕКСІЯ
12.                       Лист  школярам
13.                       Підсумок

Додаток 3
НЕБО – ЇХ СТИХІЯ
МЕТА:
·       Познайомити учнів із різноманітним світом птахів, їх життям, способом живлення;
·       Вчити відшукувати інформацію та узагальнювати її;
·       Створювати добірку найцікавішого про птахів та оформити її;
·       Готувати повідомлення про птаха та представити його слухачеві;
·       Формувати навики роботи з пізнавальною літературою;
·        Опрацювати матеріал «ПТАХИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ»
·       Виховувати береживість до природи.
Очікувані результати
1.    Опрацювати якомога більше творів про птахів(на уроках читання української мови(вправи, аудіювання, перекази, диктанти, каліграфічні хвилинки тощо, під час самостійного читання)
2.    Учні самостійно та з допомогою батьків збирають інформацію про обраного з переліку птаха (загадки, прислів’я, малюнки, розповідь про птаха тощо) та узагальнити його у добірки
3.    Підготувати методичний матеріал з використанням інформації про птахів з метою активізації пошукової та пізнавальної роботи учнів
4.     Виготовити на уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва аплікації, малюнки, витинанки, мозаїку тощо.
5.    Вивчити пісні, вірші, загадки, скоромовки про птахів.
6.    Навчитись берегти світ природи – бути другом лісу, другом природи.
7.    Підсумковий захід «Чекаємо вас, наші друзі»(свято зустрічі птахів)

Додаток 4
ДИВА ПРИРОДИ
ПОШУКОВИЙ ДОВГОТРИВАЛИЙ ПРОЕКТУ в 4 КЛАСІ
МЕТА:
·       Познайомити школярів з дивовижним світом природи;
·       Вчити відшукати інформацію та узагальнювати її;
·       Створити добірку цікавої інформації про особливі явища природи;
·       Готувати повідомлення про обране диво природи та представляти його слухачеві;
·       Формувати навики роботи з довідковою, художньої та науково – популярною літературою;
·       Розвивати пам'ять, старанність, зібраність, відповідальність, вміння публічно виступати;
·       Виховувати любов до природи та бережне ставлення до навколишнього середовища.
Очікувані результати:
1.    Опрацювати якомога більше творів на обрані теми(на уроках читання української мови(вправи, аудіювання, перекази, диктанти, каліграфічні хвилинки тощо, під час самостійного читання)
2.    Учні самостійно та з допомогою батьків збирають інформацію (загадки, прислів’я, малюнки, розповідь про птаха тощо) та узагальнити його у добірки
3.    Підготувати методичний матеріал з використанням зібраної інформації з метою активізації пошукової та пізнавальної роботи учнів
4.     Виготовити на уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва аплікації, малюнки, витинанки, мозаїку тощо.
5.    Вивчити пісні, вірші, загадки, скоромовки .
6.    Навчитись берегти світ природи – бути другом природи.

Теми:
ü    «Жива вода»
ü    «Мурахи – трудівниці»
ü    «Веселка – чарівниця»
ü    «Український віночок»

ü    «Природа білого кольору»

8 коментарів:

 1. Байда Наталія Григорівна27 січня 2016 р. о 03:01

  Тетяно, Ви дуже змістовно розкрили роль вчителя у вихованні патріота з громадянською позицією через проектну діяльність та спадщину педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського. Ваша робота є дуже актуальною і застуговує на увагу читача. Дякую. Бажаю успіхів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тетяна Гойда29 січня 2016 р. о 12:30

   Дякую, Наталіє Григорівно, за підтримку! Дійсно, наразі виховання громадянина - одне з найактуальніших питань.

   Видалити
 2. Громадянська компетентність є ключовою, тому центральне місце у виховній системі вчителя має займати формування громадянської компетентності молодшого школяра: відповідального ставлення до природи, до себе, як складової частини природи і суспільства, до оточуючого нас світу, до живих істот навколо нас. Ви на правильному шляху, Тетяно Миколаївно! Будемо сподіватися, що посіяне Вами зерно впаде у благодатний ґрунт. Ірина Володимирівна

  ВідповістиВидалити
 3. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
 4. Тетяна Криворучко31 січня 2016 р. о 11:43

  Тетяна Миколаївна і є для учнів взірцем громадянина-патріота своєї держави. Творчих вам успіхів, колего.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тетяна Гойда1 лютого 2016 р. о 10:57

   Щиро дякую за комплімент, намагаюсь, як і кожен педагог неньки України, творити добро - виховувати нашу малечу.

   Видалити