Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ


Наталія Байда, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Вікнина Гайворонського району Кіровоградської області
Анотація.  В даній статті зазначено, що виховання патріота і громадянина є одним з провідних завдань реформування освіти в Україні.Висвітлено окремі підходи до формування громадянської компетентності молодших школярів у загальноосвітньому закладі. Обґрунтовано теоретичні засади громадянського виховання.

Сучасні тенденції розвитку України як демократичної правової держави актуалізували проблему громадянського виховання особистості в суспільстві.
Аналіз існуючих нормативно-правових документів, держаних стандартів освіти та навчальних програм 12-річної школи дозволив зробити висновок, що розвиток громадянської компетентності учнів забезпечує формування у них таких рис особистості як поінформованість, здатність до дослідження, активність, ініціативність,  участь і відповідальна дія.     
  
У сучасній школі ідеї громадянського виховання органічно вписуються у зміст і методику навчальної і позаурочної роботи, в організацію життєдіяльності школярів.
Особливістю завдань громадянської освіти в початковій школі є створення умов для формування елементарних знань про державу, закони, права і відповідальність людини і громадянина, основні моральні цінності і норми поведінки, формування у дітей знань і уявлень про українське суспільство, рідний край, розкриття на доступному рівні особливостей взаємодії людей у родині, в колективі, суспільстві, виховання в них позитивного особистісного ставлення до цінностей і символів Української держави; виховання гуманної, соціально активної, відповідальної особистості.
Могутнім вихователем, із яким дитина пов’язана з раннього віку, є мова. Саме через рідне слово педагоги повинні передати вихованцям споконвічні духовні національні цінності – українську пісню, казку, легенду, історію, здобутки культури.
На сучасному етапi проблемою громадянського ви­ховання займаються провiднi науковцi АПН України. Ними було розробле­но проект Концепцiї громадянської освiти в Українi, у якому наголошується, що весь освiтнiй процес у навчально-виховних закладах має бути насичений рiзними аспектами громадянського виховання.
Щобупровадитицюiдею в життя, вчитель сам повинен стати для учнiввзiрцемгромадянина i патрiотасвоєїдержави, аджедужедiєвими, особливо у вихованнiмолодших школярів, є соцiально-психологiчнiметоди (наслiдування, приклад, переконання).
Такому вчителю мають бути притаманнi:
• визначена, чiтка громадянська позицiя, що базу­ється на повазi до основ конституцiйного ладу держави;
• демократичний стиль педагогiчної роботи — розумiння й сприйняття розмаїття думок i точок зору, умiння чути та пiдтримувати власну думку дитини, висока комунiкативна культура;
• знання i використання на практицi сучасних iнтерактивних технологiй, що передбачає залучення учнiв до творчої участi в освiтньому процесi.
Найбiльш ефективними для формування громадян­сякої компетентностi є колективнi творчi справи; ви­користання проектних, iнтерактивних, iнформацiйно- комунiкативних технологiй.
Прiоритетними у цій роботi педагога вважаються:
         • методи формування свiдомостi особистостi (бесiди, розповіді,
пояснення, диспути, дискусiї, екскурсiї, чи­тання науково-популярної, художньої лiтератури, метод прикладу, робота з батьками); наприклад година спілкування до Дня «Соборності України», свято «Святого Миколая»,бесіда «Символи і символіка української держави», екскурсія «Історія села, його культура і традиції» (відвідування музею), «Твої права і обов’язки», «Сторінками Конвенції про права дитини», «Азбука маленького громадянина»;
• методи організації дiяльностi й формування досвiду суспiльної поведiнки (громадська думка, громадське доручення, створення виховних ситуацiй, безпосередня участь у громадському життi);
• методи стимулювання поведiнки й дiяльностi (метод проблемних ситуацiй, змагання, моральнi й матерiальнi заохочення).
Найбільші можливості у здійсненні завдань громадянської компетентності містять програми предметів «Читання» та « Я і Україна».
  На кожному уроці у центрі уваги потрібно ставити щоденні проблеми учнів та їхніх батьків. При можливості старатися наводити приклади із життя сьогодення. Так при вивчені теми «Рідна домівка, рідна сім'я – тут виростає доля моя» у 2 класі, учні опрацьовуючи оповідання В. Осєєвої «Сини», використовують метод «Займи позицію». Під час уроку вчаться захищати власну позицію і вислуховувати інших. Дуже важливо звертати увагу на теми уроків для того, щоб проводити інтегровані. Так при вивчені теми «Буду я природі другом» важливо об’єднати із темою «Поведінка людини у природі»(урок «Я і Україна»). Учні заздалегідь готують інформацію про «Роль людини у природі». І тут прекрасним методом для використання інформації учнів є «Мозковий штурм».
         Тема українського патріотизму і громадянськості є наскрізною у творах Тараса Шевченка. Під час вивчення творів Тараса Шевченка, підбиваючи підсумок уроку,  доцільно використовувати метод «Мікрофон».
Цікавими для дітей є нетрадиційні уроки узагальнення вивченого: уроки-свята, уроки-зустрічі, уроки-екскурсії. Так після вивчення розділу «Рідна домівка, рідна сім'я – тут виростає доля моя» проводиться урок узагальнення вивченого матеріалу у вигляді уроку-свята «Шануй батька й неньку», «В родиннім колі ми усі єдині».
Як вказано в педагогічному словнику: “Громадянськість  – це усвідомлення кожним громадянином своїх прав і обов’язків щодо держави, суспільства і почуття відповідальності за їх становище” . Звідси, громадянське виховання спрямоване на формування особистості, яка відповідально ставиться до власних громадянських обов'язків, глибоко усвідомлює, що від її дій залежить як і власне життя, так і доля близьких людей, народу і держави. Отже, в процесі громадянського виховання формується громадянин держави, від суспільної активності якого залежатиме доля нашої країни, її майбутнє.
Сьогодні, в складний час девальвації духовних цінностей, втрати ідеалів, дефіциту патріотизму доцільно звертатися до педагогічних ідей і досвіду
В. О. Сухомлинського, прислухатись до його мудрої поради «Займіться перспективою становлення Людини – громадянина», адже «дитина, якій сьогодні сім років, яка не сміливо переступає поріг школи і виводить у зошиті кружечки і палички, через десять років, на ваших очах стане громадянином». [12, 559 ]
На думку О. Пометун, одним із найважливіших завдань сучасного виховання є формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство стане осередком реалізації творчих можливостей, задоволення особистих та соціальних інтересів [5, с. 18].
Неможливо уявити справжнього громадянина, який би не виявляв любові до рідного краю, не шанував батька, матері, не турбувався про охорону природи рідної землі. Отож, навчаючи дітей, стараймося виховувати справжнього патріота своєї землі, який буде жити і творити в майбутньому.

Бібліографія
1.     Державний стандарт початкової загальної освіти Початкова школа.№ 8, 2010 р, с. 11.
2.     Сухомлинський В. «Розмова з молодим директором». К.:, Радянська школа. 1988р.
3.     СтребнаО.В. «Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи». Харків. Основа. 2006 р.
4.     Пометун  О.І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки  // Вісник програм шкільних обмінів. — 2005. — № 23. — С. 18.

22 коментарі:

 1. Дмитренко Олена Анатоліївна26 січня 2016 р. о 04:42

  Шановна колего! Ви в соїй статті чітко розкрили окремі підходи формування громадянської компетентності молодших школярів та окреслили притаманні риси вчителя і його стиль роботи в цьому напрямку. Особливої уваги заслуговують колективні творчі справи, до яких залучаються батьки.
  Дякую за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
 2. Мартинюк Олена Борисівна27 січня 2016 р. о 00:03

  Наталіє Григорівно, тема вашої роботи є актуальною для нашого сьогодення і містить багато цікавої інформації, яку необхідно використовувати кожному педагогу. Дякую за статтю.

  ВідповістиВидалити
 3. Дмитренко Євгеній Володимирович27 січня 2016 р. о 02:09

  Питання виховання патріотичної молоді зараз стоїть особливо гостро. Саме тому, я погоджуюся з автором статті в тому, що формувати цю якість потрібно змалечку, адже пізніше, підростаючи, дитина сприйматиме вірність родині та Батьківщині на підсвідомому рівні. Важливе місце займає життєва позиція батьків, які, як правило, є для своїх дітей першим прикладом для наслідування.

  ВідповістиВидалити
 4. Сомар Валентина Федорівна27 січня 2016 р. о 03:06

  Стаття актуальна, адже патріотичне виховання у молодших школярів майже повністю залжить від дорослих, які їх оточують, а це на сам перед батьки і вчителі, їх приклад і громадянська позиція. І від нас залежить виросте дитина патріотом чи байдужою до своєї батьківщини. Дякую за статтю.

  ВідповістиВидалити
 5. Мемрук Сергій Анатолійович27 січня 2016 р. о 03:10

  Питання що висвітлюється в статті є дуже актуальним. Виховання патріотів своєї Батьківщини є першочерговим з огляду на події, що відбуваються зараз в Україні. Щиро дякую.

  ВідповістиВидалити
 6. Байда Наталія Григорівна27 січня 2016 р. о 03:12

  Дякую учасникам конференції за змістовний і актуальний матеріал. Обов’язково буду використовувати досвід вчителів у своїй роботі.

  ВідповістиВидалити
 7. Оксана Шутка27 січня 2016 р. о 05:37

  Шановна Наталія Григорівна. дуже доречним є виховання патріота на основі власного прикладу, а також звернення до передових педагогічний ідей В.С.Сухомлинського. Ми маємо надію, що в нашій школі виростатимуть справжні українці.

  ВідповістиВидалити
 8. Грушкевич Сергій Васильович28 січня 2016 р. о 02:50

  Дякую за змістовну, цікаву та актуальну статтю. Я вважаю, що стаття є ефективною і дієвою.

  ВідповістиВидалити
 9. Тетяна Гойда29 січня 2016 р. о 12:05

  Дякую за підтримку. Багато спільних думок мають колеги щодо виховання рис справжнього громадянина - патріота. Адже всі ми маємо бути активними, творчими, позитивно налаштованими. вірмо у світле майбутнє!
  Натхнення,творчості, радості!

  ВідповістиВидалити
 10. Дякую за змістовну статтю! Погоджуюсь з Вами, що демократичний стиль педагогiчної роботи — розумiння й сприйняття розмаїття думок i точок зору, умiння чути та пiдтримувати власну думку дитини, висока комунiкативна культура,мають бути притаманні вчителям, які виховують громадянина - патріота. Бажаю вам успіхів та натхнення!

  ВідповістиВидалити
 11. Наталю Грирогівно, щиро Вам вдячна за цікаву,актуальну статтю.Знаю ,що саме Вікнинська школа є кузнею,в якій кують справжніх патріотів.Вдячна всім вчителям за їх невтомну працю,як колишня учениця і як колега.Так тримати!Успіхів ,плідної праці,миру!
  З повагою О.Р.Вересюк

  ВідповістиВидалити
 12. Наталя Григорівно, дякуємо за статтю. Здоров'я, вдячності від учнів та батьків. З повагою Полонська Л. М.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Наталія Байда2 лютого 2016 р. о 08:28

   Щиро дякую за підтримку. Вам також здоров'я і творчих успіхів.

   Видалити
 13. Васілєвська Тетяна31 січня 2016 р. о 07:43

  Дякую за актуальну статтю! Виховання патріотів ще з юних років є дуже важливим. Ваша робота сприяє вихованню духовності в учнів.

  ВідповістиВидалити
 14. Питання патріотизму, любові до рідного краю наразі,як ніколи, дуже актуальне і близьке кожному з нас. Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
 15. Тетяна Криворучко31 січня 2016 р. о 11:37

  Неодноразово відвідувала заходи Наталії Григорівни. Хочу відзначити, що тема патріотизму є наскрізною на всіх уроках і виховних годинах. Це і любов до рідного краю, шанування батька і матері, турбота про охорону природи рідної землі. Творчих успіхів вам, колего.

  ВідповістиВидалити
 16. Закордонець Ольга Петрівна1 лютого 2016 р. о 00:30

  Патріотичне виховання - проблема актуальна у всі часи. Саме початкова школа закладає фундамент патріотичного виховання, яке базується на українських традиціях, прикладах сімейних відносин, родинних стосунків.

  ВідповістиВидалити
 17. Наталія Байда1 лютого 2016 р. о 13:01

  Щиро дякую, колеги, за цікаві статті та добрі відгуки. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, злагоди в родинах і плідної праці. З повагою Наталія Байда.

  ВідповістиВидалити