Шановні педагоги! Дякую за участь у роботі районної конференції!

ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ, ЯК ОДНЕ ІЗ ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА


Форостяна Вікторія, практичний психолог, класний керівник 8-Б класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Гайворон Кіровоградської області                       

      Анотація. В даній статті йдеться про формування громадянської компетентності учнів у діяльності класного керівника. Визначено зміст і структуру поняття "громадянська компетентність". Розглянуто аспекти формування громадянської компетентності та шляхи реалізації проблеми у виховному процесі.

«Найголовнішим у вихованні має бути особистість безпосереднього вихователя, який віч на віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молодую душу становить ту силу, яку не можна замінити ні підручниками, ні моральными повчаннями, ні системою покарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу, але цей дух живе не серед стін, не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить у характер вихованців».
  К.Д.Ушинський 

У Програмі Міністерства освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» говориться: «Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя» [2, с.6].

Серед ключових компетентностей, які сьогодні визначені як орієнтири для виявлення результативності освітнього процесу в Україні, є: навчальна, соціальна, компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій, економічна (підприємницька), загальнокультурна, валеологічно-оздоровча та громадянська [3: 19].
 За словами О. Пометун, одним з найважливіших завдань сучасного виховання є формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство стане осередком можливостей, задоволення особистих та соціальних інтересів. У державній Концепції громадянського виховання сказано, що визначальною рисою такої людини має бути громадянськість. Громадянськість – це готовність людини реалізувати свої права та обов’язки, поважати права і свободи інших громадян, розуміти відповідальність перед суспільством і державою за свої вчинки. Очевидно, що таке розуміння громадянськості дозволяє визначити її як психологічну рису, характеристику особистості [3: 18].
Виховати в учня громадянську компетентність означає сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, поведінки. Це патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність і мужність, готовність трудитися для розвитку держави, захищати її, підносити міжнародний авторитет. Це повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї незалежності як його представника, спадкоємця й наступника. Це дисциплінованість, працьовитість, завзятість, творчість, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію. Ці та інші якості й риси формуються в процесі засвоєння учнями духовних надбань рідного народу, цілеспрямованого національного виховання як системи ідей, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної політики українського народу, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, виховання їх в дусі природно-історичного розвитку матеріальної і духовної культури нації
Таким чином, громадянська компетентність і громадянська компетенція є базовими складовими компетентнісного підходу в сучасній вітчизняній освіті. А формування громадянської компетентності учня можливе лише за наявності у педагога ключової, за словами С.В. Кульневича, компетентності – уміння виховувати переконання [1: 324].
Важливе місце у патріотичному вихованні посідає виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів (Герба, Прапора, Гімну), державної мови. Українська національна символіка вперше за багатовікову історію одержала статус державної і сьогодні символізує єдність держави і нації, політичну, економічну і національну незалежність України [5, с.23]. Використання державних символів у навчально-виховному процесі активізує почуття захищеності, юридичної, моральної і політичної дієздатності, гордості за єдину суверенну державу.
Важливими моральними цінностями, які визначають патріотичну поведінку особистості, є совість, чесність, правдивість, свобода, рівність, справедливість, повага, толерантність, гідність, працелюбність, відповідальність . Сформованість цих моральних норм полегшує сприймання школярами норм правових, які в свою чергу сприяють глибшому усвідомленню моральних істин. Водночас моральна норма дає змогу побачити й усвідомити ту межу моральної поведінки, за якою починаються аморальні й протиправні вчинки [4,с.4].
Хоча я і не маю багаторічного досвіду роботи як класний керівник, проте іду в ногу з часом. Сподіваюсь, що учням не нудно на виховних заходах, і вони принесуть бажаний результат мені, як вчителю, батькам і суспільству в цілому. Усю свою роботу організовую так, щоб виховати національно свідомих громадян, патріотів, які б щиро любили свою вітчизну, шанобливо ставились до історії та духовної спадщини свого народу. З метою формування громадянської компетенції  застосовую такі форми роботи, як бесіди («Знаємо свої права, виконуємо обов’язки»), розповiдi, дискусії («Україна – держава європейська»), круглі  столи («Державна символіка України, її історичне походження»),  екскурсiї, метод прикладу, робота з батьками. Крім вище наведених традиційних форм роботи, використовую також інноваційні  методи: заняття з елементами тренінгу, інтерактивні методи спілкування («мікрофон», мозковий штурм), метод зіткнення поглядів (пози­тивний і негативний погляд на подію).
Виховні функції в загальноосвітніх закладах виконують всі педагогічні працівники. Та у роботі кожного вчителя є важка, але дуже важлива місія - бути класним керівником, так як суспільство покладає на нього величезну відповідальність за виховання підростаючого покоління. Одні вчителі вважають її додатковою до своєї викладацької діяльності, інші називають її найголовнішою. Я дотримуюся іншої думки, так як, на мій погляд, основною структурною ланкою в школі є виховання,  як процес цілеспрямованого сприяння максимальному розвитку особистості школяра та освоєння ним культури суспільства.
Духовну моральну особистість не можна виховати без вчителя-наставника, тобто без людини, яка є поводирем для дітей та молоді у світі духовності. І головним завданням класного керівника вважаю виховання громадянина України, патріота своєї держави, який зможе успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

БІБЛІОГРАФІЯ
1.                      Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. – Ростов-н.Д., 1999.-560 с.
2.                      Вишневський О. Ще раз про народження громадянина: національне і громадське у сучасному українському вихованні // Освіта. - 2002. - №8-9. - С.6-7.
3.                      Пометун О.І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки // Вісник
програм шкільних обмінів . – 2005. – № 23. – С. 18
4.                      Кірішко Л. М. Патріотичне виховання учнівської молоді в умовах сучасного навчального закладу. // Методичний вісник. - Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. - 2010. - № 46 - С. 270.
5.                      Матеріали ІІІ Міжнародної конференції з питань патріотичного виховання молоді(26-27 листопада)/Запоріжжя. Акцент,2010. - 250 с.

17 коментарів:

 1. Дійсно роль класного керівника надзвичайно важлива у вихованні підростаючого покоління, а осообливо у вихованні справжніх громадян своє Батьківщини. Дякую за чудову статтю, впевнена, що хоча у Вас і не багато досвіду роботи класного керівника проте, Ви є справжнім поводирем для своїх вихованців у світі духовності.

  ВідповістиВидалити
 2. Дійсно роль класного керівника надзвичайно важлива у вихованні підростаючого покоління, а осообливо у вихованні справжніх громадян своє Батьківщини. Дякую за чудову статтю, впевнена, що хоча у Вас і не багато досвіду роботи класного керівника проте, Ви є справжнім поводирем для своїх вихованців у світі духовності.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за теплі слова, з повагою Форостяна В.І.

   Видалити
 3. Наталія Путенко27 січня 2016 р. о 01:18

  Класний керівник є духовним наставником своїх вихованців, тим паче, класнийй керівник - психолог... Успіхів Вам! Стаття дійсно цікава, дякую.

  ВідповістиВидалити
 4. Людмила Лавренюк28 січня 2016 р. о 02:17

  Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненим, найдорожчим, що є в житті - з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить життя, здоров`я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя. Ви на вірному шляху. Молода, енергійна, талановита. Бажаю творчих успіхів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за гарні слова, з повагою Форостяна В.І.

   Видалити
 5. Учитель, а тим паче класний керівник, повинен завжди йти з учнем поряд і бути духовним посередником між суспільством і дитиною, створювати сприятливі умови для формування особистості, вносити необхідні корективи у процес виховання.
  Хочу побажати Вікторії Іванівні творчих успіхів та наполегливості.
  З повагою Бондаренко Г.А.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вдячна за побажання, буду старатись. З повагою Форостяна В.І.

   Видалити
 6. Юлія Пошенко28 січня 2016 р. о 12:58

  Дякую, колего, за статтю. Переконана, що моральні цінності, які має вчитель-наставник, завжди знайдуть своє відображення в душах вихованців. Ви на вірному шляху, удачі Вам!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую, мені є з кого брати приклад, адже колектив 1 школи - найкращий вчитель. З повагою Форостяна В.І.

   Видалити
 7. Я згодна з тим, що патріотичне виховання має залишатися основним напрямком роботи класного керівника.
  Дякую Вам за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуже приємно, що Вам сподобалось. З повагою Форостяна В.І.

   Видалити
 8. Шановна Вікторіє Іванівно, дякуємо за статтю.Дуже цікаво, а головне актуально.Наснаги, творчих злетів і вдячності від учнів. З повагою Полонська Л. М.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую, мені приємно. З повагою Форостяна В.І.

   Видалити
 9. Погоджуюся з тим, що Вікторія Іванівна у своїй статті зазначає особливе місце педагога у процесі формування громадянської позиції своїх учнів.Саме тому, що для вихованців він представник даного суспільства і хоче він цього чи ні, свідомо чи напівсвідомо він є зв’язковою ланкою між суспільством і дитиною, яку навчає і виховує. Тому, для вчителя важливо дотримуватися кількох моментів: ні в якому разі він не повинен виставляти себе останньою інстанцією, яка може і має право визначати що є «добре» що є «погано». Він повинен зробити максимум для того, щоб учень сам спробував дати оцінку явищам які його оточують, або хоча б мав право аргументовано погодитись або спростувати ту позицію, яку висловлює вчитель. Вихователь має спонукати і заохочувати учня до необхідності пробувати розуміти і усвідомлювати ті процеси, які відбуваються навколо нього саме сьогодні. Уникати сліпих повторень того, що вони чують від, батьків, друзів ЗМІ. Вчитель має докласти зусиль, щоб переконати вихованця в тому, що він поважатиме його точку зору з цих питань навіть тоді, коли вона буде відрізнятися від його позиції в тому випадку, коли вона буде достатньо аргументованою. Якщо вчитель буде дотримуватися цієї «громадянської етики» йому буде значно легше переконати учні в тому, що « людина не піщинка...» у цьому світі,іншими словами для того, щоб повноцінно прожити життя необхідно розуміти,що твоє життя обов’язково залишить слід у житті суспільства, а от який саме залежить лише від тебе особисто. Вікторія Іванівна, нехай ваші учні знайдуть у Вашій особі саме такого педагога.
  Гродзіцька Т. М. вчитель історії ЗШ № 1 м. Гайворон

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за гарні, теплі та добрі слова. Я буду старатись. З повагою Форостяна В.І.

   Видалити